Tình hình đội ngũ năm học  2017 - 2018 như sau :

 

   Nội dung

CBGV biên chế

Nữ

Trình độ

Đảng viên

Ghi chú

ĐH

TC

   1.Giám hiệu

2

1

2

 

 

2

 

   2.Hành chính

1

1

 

1

 

 

Thiếu1thủ thư

 3.Tổng phụ trách

1(ÂN)

1

 

1

 

 

 

  4.GV Nhạc Hoạ

3

2

 

3

 

1

 

  5.GV Ngoại ngữ

2

1

1

1

 

 

Đạt chuẩn B2

  6.GV Văn hoá

24

24

8

16

 

13

HĐ 1GV

  7. GV Thể dục

1

1

1

 

 

1

Thiếu 1GV

  8. GV Tin học

 

 

 

 

 

1

HĐ2GV

 Cộng

34

31

12

22

 

18

3GVHĐ