Bài múa: Quê Hương là chùm khế ngọt của GV trường tiểu học Việt Thuận