Luyện từ và câu lớp 4: Vị ngữ, chủ ngữ trong câu kể: Ai thế nào?