BÀI TẬP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TUẦN 11: MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Bài số 11

TỪ NGÀY 23 THÁNG 3 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2020

Bài ôn tập ở nhà môn Tiếng Việt 1

A Mục tiêu:

I. Đọc thành tiếng

- HS đọc trơn các tiếng trong bài đọc: Thỏ con che mưa

- HS biết ngắt nghỉ sau dấu phẩy, dấu chấm.

-Nhận biết được câu.

II. Đọc hiểu

- HS hiểu nội dung bài đọc: Thỏ con che mưa?

- Làm đúng các bài tập

III. Mở rộng vốn từ

- HS điền vần và dấu thanh để tao từ có vần in/ un, uôn/ ươn, iên /yên

IV. Chính tả

- Củng cố luật chính tả e, ê, i

- HS viết và trình bày đúng 2 câu thơ

- Rèn kĩ năng viết chữ hoa C, S, N, T.

V. Cấu tạo tiếng

- Hs tìm được tiếng có nguyên âm đôi ia, ươ, uô trong bài viết

B. Bài tập:

Bài 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Thỏ con che mưa

Thỏ con vừa đi vừa hát. Cát lạt sạt dưới chân. Mưa lất phất. Mưa lẹt đẹt. Mưa ràn rạt trên vạt cỏ. Thỏ con ngắt lá sen che mưa.

1. Đoạn văn nhắc đến con vật nào?

a. Con Mèo

b. Con Thỏ

c. Con Chó

2. Đoạn văn có mấy câu?

a. 4

b. 5

c. 6

3. Khi mưa Thỏ con làm gì?

a. Chạy vào hang

b. ngắt lá sen che mưa

 

4. Trong đoạn văn, tiếng mưa rơi như thế nào?

………………………………………………………………………… ………

Bài 2: Điền:

a) g hay gh: tranh ....ỗ, hạt ....ạo, ……ế đá, …….i nhớ.

b) ng hay ngh: ……i ngờ,……ã ba, ……. e đài, cá ……. ừ.

Bài 3: Điền vần và dấu thanh:

- in hay un: chuối ch ……, giữ g ……,

x…… lỗi, v…….. xới.

- uôn hay ươn: s………….. đồi, v………… vai,

……… nắn, vay m…………

- iên hay yên: tổ k ……….., thợ đ ………..,

………… vui, ………… ngựa.

 

Bài 4: (Viết chính tả câu ca dao sau vào vở ô li):

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Tìm tiếng có nguyên âm đôi trong bài chính tả trên

 

C/ Đáp án

Bài 1:

1. Đoạn văn nhắc đến con vật nào?

b. Con Thỏ

2. Đoạn văn có mấy câu?

c. 6

3. Khi mưa Thỏ con làm gì?

b. ngắt lá sen che mưa

 

4. Trong đoạn văn, tiếng mưa rơi như thế nào?

Mưa lẹt đẹt………

Bài 2: Điền:

a) g hay gh: tranh ...g.ỗ, hạt ...gạo, ……ghế đá, …….ghi nhớ.

b) ng hay ngh: ……nghi ngờ,……ngã ba, ……. Nghe... đài, cá ... ngừ.

Bài 3: Điền vần và dấu thanh:

- in hay un: chuối chín ……, giữ gìn ……,

xin…… lỗi, vun... xới.

- uôn hay ươn: sườn... đồi, vươn… vai,

Uốn... nắn, vay mượn…………

- iên hay yên: tổ k iến……….., thợ điện ………..,

…………yên vui, ………… yên ngựa.

Bài 4: (Viết chính tả câu ca dao sau vào vở ô li):

(Con lưu ý viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ và dòng 1 viết sát lề, dòng 2 cách lề 1 ô li)

Bài 5: Tìm tiếng có nguyên âm đôi trong bài chính tả trên: nghĩa, nước, nguồn

 

Bài viết liên quan