Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm 2020 - 2021

TRƯỜNG TH VIỆT THUẬN

HĐ LỰA CHỌN SGK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Việt Thuận,  ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021
ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐỀ XUẤT LỤ A CHỌN

 

TT

Tên sách

Thuộc bộ sách

Tông ch biên

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Cánh diều

Nguyễn Minh Thuyết

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

2

Toán 1

Cánh diều

Đỗ Đức Thái

ĐH Sư phạm

3

Đạo đức 1

Cánh diều

Lưu Thu Thủy

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

4

Tự nhiên và xã hội 1

Cánh diều

Mai Sỹ Tuấn

ĐH Sư phạm

5

Giáo dục thể chất 1

Cánh diều

Đặng Ngọc Quang

ĐH Sư phạm

6

Âm nhạc 1

Cánh diều

Hoàng Long

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

7

Mỹ thuật 1

Cánh diều

Phạm Văn Tuyến

ĐH Sư phạm

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Cánh diều

Nguyễn Dục Quang

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

9

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân

GD Việt Nam

 

 

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thùy Dương

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Đỗ Vũ Hải

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Vũ Thị Liên

 

Bài viết liên quan