Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường tiểu học Việt Thuận năm học 2020 - 2021

 

PHÒNG GDĐT VŨ THƯ

TRƯỜNG TH VIỆT THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 10/ QĐ-TH

 

Việt Thuận,  ngày  28 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021

sử dụng trong trường tiểu học Việt Thuận

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG

 

Căn cứ vào Điểu lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 13/1/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc Ban hành tiêu chỉ lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Căn cứ đề xuất của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1năm học 2020 –2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 sử dụng trong trường tiểu học Việt Thuận(Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ trưởng khối 1, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (đế b/c);

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

         Vũ Thị Liên

 

 

 

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10,/QĐ-TH ngày28 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng trường tiểu học Việt Thuận)

 

TT

Tên sách

Thuộc bộ sách

Tông ch biên

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Cánh diều

Nguyễn Minh Thuyết

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

2

Toán 1

Cá-nh diều

Đỗ Đức Thái

ĐH Sư phạm

3

Đạo đức 1

Cánh diều

Lưu Thu Thủy

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

4

Tự nhiên và xã hội 1

Cánh diều

Mai Sỹ Tuấn

ĐH Sư phạm

5

Giáo dục thể chất 1

Cánh diều

Đặng Ngọc Quang

ĐH Sư phạm

6

Âm nhạc 1

Cánh diều

Hoàng Long

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

7

Mỹ thuật 1

Cánh diều

Phạm Văn Tuyến

ĐH Sư phạm

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Cánh diều

Nguyễn Dục Quang

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

9

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân

GD Việt Nam

 

 

Bài viết liên quan